Szanowni Państwo.

Informujemy, że zmieniły się przepisy w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami) w zakresie prowadzenia działalności mającej charakter obrotu odpadami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 42 ust. 4 b) w celu uzyskania pozytywnego zezwolenia na gromadzenie lub przetwarzanie odpadów należy wykonać operat przeciwpożarowy. Jest to dokument, który ma charakter projektowy mający na celu przeprowadzenie właściwej analizy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wprowadzenie odpowiednich zmian dla obiektu, w którym prowadzona jest działalność z odpadami. Operat przeciwpożarowy wprowadza również odpowiedni stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w przypadku niespełniania wymagań z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Operat przeciwpożarowy może być wykonywany tylko przez osoby posiadające tytuł naukowy inżyniera pożarnictwa lub tytuł rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Mając na uwadze problematykę ww. zagadnienia firma „Ekspert-poż.” Krystyna Pijarowska prowadzi działalność projektową w zakresie opracowywania operatów przeciwpożarowych. Zachęcamy Państwa do współpracy.

Z poważaniem: Zespół „Ekspert-poż.”