Od stycznia 2019 r. zmieniło się rozporządzenie z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719, zm.: Dz. u z 2019 r. poz. 67). 

Zmiany dotyczą zapisów § 17a, który został dodany do rozporządzenia w brzmieniu:

„§ 17a. 
1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się posługuje.
2. Sprawdzenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, lub osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.
3. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
4. Ze sprawdzeń, o których mowa w ust. 1, osoby wymienione w ust. 2 sporządzają protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.
5. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części składa protokół, o którym mowa w ust. 4, do właściwej komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.”

Zgodnie z powyższymi przepisami właściciel/ zarządca obiektu musi przeprowadzić praktyczne sprawdzenie zasad ewakuacji oraz sprawdzenia stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu. Z powyższych obowiązków należy przeprowadzić analizę. Najlepszą formą wykonania danego obowiązku jest przeprowadzenie analizy zagrożenia wg obowiązujących standardów norm europejskich. Przypominamy, że ww. zakres czynności może być wykonywany tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia tj. rzeczoznawców ds zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynier ów pożarnictwa. Sprawozdanie z przeprowadzonej ewakuacji przedstawia się właściwemu rejonowo Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej.

Przykładowe obiekty o charakterze rozrywkowym to:
– escape-room’y,
– zamknięte place zabaw,
– zamknięte trampoliny w budynkach,
– zamknięte wspinalnie,
– salony gier i zabaw,
– lunaparki, itp.

Zapisy § 17a. ww. rozporządzenia zostały wprowadzone po głośnym pożarze obiektu rozrywkowego typu „Escape-Room” w Koszalinie, w którym zginęło  5 nastoletnich dziewczynek [1]. Przyczyną pożaru były liczne nieprawidłowości związane ze znaczną ilością materiałów palnych, których produkty rozkładu powodowały silne zadymienie, negatywnie oddziałujące na organizm ludzki. Ponadto w pomieszczeniu stosowano do oświetlenia otwarty ogień w postaci świeczek. Należy podkreślić, że do głównych przyczyn jakie mogły doprowadzić do tej tragedii to przede wszystkim ograniczenia związane ze swobodną możliwością opuszczenia osób znajdujących się w lokalu oraz brak nadzoru [2].

Ostatecznie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie gen. bryg. Leszek Suski wydał polecenie pionu Kontrolno-Rozpoznawczemu Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenie pilnych kontroli na terenie całego kraju. Wyniki kontroli wskazały na liczne nieprawidłowości w tego typu obiektach, skutkiem czego było wprowadzenie ww. obowiązku. Ponadto wyniki kontroli wskazują na fakt, że ewakuacja w tego typu obiektach lub też podobnych może zostać w różny sposób ograniczona.

Mając na uwadze bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci wychodzimy do Państwa z ofertą przeprowadzenia audytu z zakresu bezpieczeństwa na terenie takich obiektów, połączonych z próbną ewakuacją.

Serdecznie zapraszam – Piotr Marek Pijarowski

[1] https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/koszalin-tragiczny-pozar-w-w-escape-roomie,897487.html

[2] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24333954,escape-room-byl-smiertelna-pulapka-przyczyna-pozaru-byla-m-in.html